Naslovnica arrow Vatrogasna tehnika arrow Iz dnevnika teorijske i praktine obuke DVD Jastrebarsko 18 Sijeanj 2018
English Croatian Czech German Russian
Glavni Izbornik
Naslovnica
O nama
Impressum
Monografija DVD-a
Vatrogasni dom
Vozila i oprema
Povijest vatrogastva
- - - - - - -
Dogaanja
Preventiva
Vatrogasni svijet
Vatrene korner
- - - - - - -
Trailica
Galerija slika
Knjiga dojmova
Web linkovi
Pitanja
Natjecanje 2006
Oglasnik test
Album
Login
Tko je online
Danas:370
Juer:260
Tjedan:1096
Ukupno:3127671
Prijatelji
Vatrogasni portal 
Osnovna kola Jastrebarsko 
DVD Desno Trebarjevo 
DVD Bregana 
DVD Mladost KS 
Iz dnevnika teorijske i praktine obuke DVD Jastrebarsko Ispis E-mail
Damir Lackovi   
Petak, 05 Svibanj 2006

NASTAVNE CJELINE:

1. TAKTIKI NASTUPI VATROGASNIH FORMACIJA
2. ZAKONSKE OSNOVE ZA DJELOVANJE ZAPOVJEDNIKA NA INTERVENCIJI
3. OPASNOSTI I MJERE ZATITE PRI GAENJU
4. VJEBE S VATROGASNIM VOZILIMA


TEORIJSKI DIO


OBRAZOVNI ZADACI (stjecanje znanja):

1. Formacijske jedinice vatrogasnih postrojbi

a. Postrojbe vatrogasne zajednice opine ili grada, upanije ili Drave kod velikih intervencija ili katastrofa
b. Postrojbe profesionalne vatrogasne postrojbe
        1. vatrogasna smjena
        2. vatrogasno odjeljenje
        3. vatrogasna grupa
c. Postrojbe DVD-a
        1. Gasni vlak – dva ili vie odjeljenja, dva ili vie vozila
        2. vatrogasno odjeljenje
        3. vatrogasna grupa
        4. deurno odjeljenje

2. Sustav uzbunjivanja i dolazak u spremite

a. Uzbunjivanje sirenom
b. Uzbunjivanje SMS porukama na mobitel
c. Uzbunjivanje selektivnim pozivom zapovjednika, zamjenika, pobonika ili lana zapovjednitva
d. Pismeni poziv na intervenciju

3. Poetna saznanja o vrsti i mjestu poara – dojava poara

a. Tko je pokrenuo sustav uzbunjivanja – ako je rije o osobnoj dojavi – osobne podatke osobe koja zove, broj telefona s kojeg se dojavljuje, a ako je rije o policiji ili nekoj slubi za uzbunjivanje, uspostaviti telefonski kontakt s tom slubom
b. Gdje je intervencija – tono mjesto, adresa, kuni broj, broj telefona
c. Dogaaj – to se je poblie dogodilo, koja vrsta graevine, broj katova, opasne tvari i zapaljiva sredstva u objektu, koje vrste opasnosti su jo uvijek prisutne

4. Opremanje osobnom vatrogasnom opremom

a. Opremanje osobnom opremom mora biti u skladu s vremenskim prilikama – ljeto ili zima, ali i vrsti intervencije i opasnosti za vatrogasce.
b. Kombinezoni su prikladni ljeti, kod manjih poara, kod poara otvorenog prostora
c. Bristol odjela su prikladna kod nevremena, zimi ili kod sloenih intervencija na veim poarima na privatnim kuama i gospodarskim objektima
d. Kod prometnih nezgoda, Bristol odjela su obavezna za navalnu grupu
e. Kacige su obavezna osobna zatitna oprema na svim intervencijama

5. Preuzimanje zapovjedanja

a. Zapovjedanje svim intervencijama postrojbi DVD-a rukovodi zapovjednik Drutva, u njegovom odsustvu njegov zamjenik, u njegovom odsustvu pobonik
b. Kad na intervenciji nije prisutan ni jedan od navedenih dunosnika Drutva, zapovjedanje intervencijom preuzima lan zapovjednitva s najviim zvanjem u vatrogastvu
c. Kad na intervenciji nije prisutan ni jedan od lanova Zapovjednitva, intervenciju mogu voditi kao zapovjednici: _________, _______, ________
d. Ako na intervenciji nema ni jednog od navedenih lanova, intervencijom zapovjeda vatrogasac s najviim zvanjem u vatrogastvu

6. Ulazak u vatrogasno vozilo i prva zapovjed u vozilu

a. Vatrogasnim vozilima mogu upravljati slijedei osposobljeni vozai:

_________________, _______________, ______________, _____________

_________________, _______________, ______________, _____________
b. Sukladno zaprimljenim podacima o vrsti i mjestu dogaaja, zapovjednik u vozilu izdaje prvu zapovjed. Zapovjed moe biti da po dolasku na mjesto intervencije, vatrogasci u vozilu saekaju zapovjed, ili da se postroje iza vozila, ili da izvre brzu navalu vitlom i/ili da izvre navalu s ___ "B" cijevi do razdjelnice, te ___ C cijevi od razdjelnice sa jednim, dva ili tri mlaza, te uporabom pjene na ____ mlazu
c. Zapovjednik intervencije je DUAN lanove postrojbe u vozilu i van njega upozoriti da ne ne izlau neposrednoj ivotnoj opasnosti, te da potivaju mjere opreza i zatite na intervenciji


7. Kretanje vatrogasnih formacija do mjesta intervencije


a. Kretanje pojedinanim vozilom uz uporabu svjetlosne i zvune signalizacije, kad je to potrebno
b. Kretanje pojedinanim vozilom van naseljenog mjesta uz uporabu samo svjetlosne signalizacije
c. Gasni vlak – kretanje dva ili vie vozila zajedno uz svjetlosnu signalizaciju, sa ili bez zvune signalizacije – razmak izmeu vozila u gasnom vlaku treba biti dovoljan da omogui pravovremeno zaustavljanje u sluaju koenja. Ako je prvo vozilo u gasnom vlaku iskljuilo zvunu signalizaciju, tada zvunu signalizaciju iskljuuje i drugo vozilo
d. Kretanje vozila treba biti ubrzano, ali pri tome se ne smije naruavati sigurnost ostalih sudionika u prometu ili vatrogasaca u vozilu. Za vozila s ukljuenim zvunim i svjetlosnim signalima primjenjuju se odredbe Zakona o sigurnosti prometa na cestama, koje su vozai vatrogasnih vozila duni potivati. Za vozae vatrogasnih vozila organizirati e se posebno predavanje s posebnim osvrtom na odredbe tog Zakona
e. Za vrijeme kretanja do mjesta intervencije, vatrogasni zapovjednik se moe informirati mobitelom ili radio stanicom o dodatnim vanim podacima za nastali dogaaj


8. Dolazak na mjesto intervencije


a. Kod dolaska na mjesto intervencije, vatrogasni zapovjednik odreuje poloaj i mjesto smjetaja vozila, a ukoliko je na intervenciju doao gasni vlak, tada vozau vozila s kojim je doao izdaje zapovjed gdje da smjesti vozilo, izlazi iz vozila, te drugim vozaima izdaje zapovjed o smjetaju njihovih vozila, te zapovjed za ekanje u vozilu, za postrojavanje van vozila ili zapovjed za pripremu navale.
b. Ukoliko je drugo vozilo u gasnom vlaku bilo navalno vozilo, tada zapovjednik na mjestu intervencije imenuje zapovjednika tog odjeljenja, pomou kojeg nadalje kordinira rad na intervenciji


9. Operativni izvid mjesta intervencije


a. Osnovne podatke o vrsti intervencije, zapovjednik je vjerojatno dobio kod dojave, no bez obzira na to, po dolasku na mjesto intervencije treba ustanoviti:
        1. to se je zapravo dogodilo
        2. od ega prijeti neposredna opasnost za ljude i imovinu
        3. ima li opasnih kemikalija, u krutom, tekuem ili plinovitom stanju
        4. ima li opasnih produkata izgaranja, kemikalija, para, dimova ili plinova
        5. koliki je obim dogaaja

10. Dunosti zapovjednika na intervenciji


Odredbe Zakona o vatrogastvu:
a. lanak 33(1 i 2): Vatrogasnom intervencijom, koja se obavlja zbog nastaloga poara, eksplozije, nesree ili druge opasne situacije zapovijeda zapovjednik u vatrogasnoj postrojbi koja je prva stigla na mjesto nesree, sve do dolaska profesionalne postrojbe, kada zapovjednik te postrojbe preuzima zapovijedanje intervencijom.
b. lanak 33(3):Zapovjednik cijelo vrijeme intervencije mora procjenjivati je li sposoban raspoloivim sredstvima i snagama uspjeno obaviti intervenciju, a ako nije u mogunosti uspjeno obaviti intervenciju, tada o dogaaju izvjeuje nadreenog vatrogasnog zapovjednika, koji preuzima zapovjedanje intervencijom. Nadleni zapovjednici su: 1. Igor Medvedovski kao zapovjednik drutva i zamjenik zapovjednika VZG, 2. Vedran Borievi, zapovjednik VZG Jastrebarsko, 3. Vlado Domin, upanijski vatrogasni zapovjednik
c. lanak 33(4) Kada dogaaj prelazi razmjere Grada, tada zapovjedanje dogaajem preuzima podruni zapovjednik ili upanijski vatrogasni zapovjednik
d. lanak 34(5) Glavni vatrogasni zapovjednik uvijek moe preuzeti zapovjedanje svakom intervencijom na teritoriju RH ili odrediti osobu koja e preuzeti zapovjedanje
e. lanak 34(6) Vatrogasnom intervencijom u pravnim osobama, koje imaju profesionalnu postrojbu rukovodi zapovjednik te postrojbe.
f. lanak 34(7) Vatrogasna intervencija na vojnim objektima obavlja se na zahtjev i uz prisustvo ovlatene osobe oruanih snaga RH
Zatita vatrogasaca od ozljeivanja
Od samog znaka za uzbunu, pa sve do povratka kuama, vatrogasci su podloni ozljeivanju. Dunost vatrogasnog zapovjednika je primjenjivati one vatrogasne mjere i aktivnosti koje e objektivno sprijeiti ozljeivanje vatrogasaca na intervenciji, upozoravati lanove na mogue opasnosti i poduzimati sve mjere koje mogu sprijeiti da do ozljeivanja ne doe
g. Mehaniki izvori opasnosti: otri predmeti, rukovanje otrim ili snanim aparatima ili ureajima, nalet vozila na mjestu intervencije, pad predmeta s visina, uruavanje...
h. Elektrini izvori opasnosti: strujni udar, udar groma
i. Fizikalni, kemijski i bioloki izvori opasnosti: opasni plinovi, pare, kemikalije, bioloki otpad, zaraene ivotinje i ljudi
j. Poarna i eksplozivna opasnost: ulazak u objekt zahvaen poarom, plinske instalacije i boce, lakozapaljive tekuine, eksplozivne naprave
k. Mikroklima: gusta praina, jako isparavanje, poplave i opasnost od utapljanja
l. Opasnosti u kretanju: penjanje na visoke objekte, hod po krovovima, poluurueni objekti, platforme, nedovreni objekti, iskopi, kanali i tuneli, klizave povrine
m. Opasnosti pri gaenju: trovanje, guenje, radioaktivnost, strujni udar, uganua, lomovi, posjekline, opekline, opasnost od panike (u objektima gdje boravi vei broj ljudi), zaraza, vrua i hladna isparavanja, uruavanje objekata, pad s visine i u dubinu, plameni udari (flashover i backdraft)


11. Javne ovlasti vatrogasne postrojbe na intervenciji u skladu sa Zakonom o vatrogastvu, koje moe narediti zapovjednik:


a. Ulaziti u dom bez privole stanara ako se otklanja ozbiljna opasnost za ivot i zdravlje ljudi ili imovinu veeg opsega
b. Zabraniti promet vozila i pristup nepozvanim osobama do dolaska policije
c. Pozvati policiju glede osiguranja mjesta dogaaja, te poduzimati druge potrebne mjere radi spreavanja nastajanja tetnih posljedica
d. Izmjestiti osobe i ukloniti stvari iz susjednih graevina koje su ugroene nastalim dogaajem
e. Prekinuti dovod elektrine energije i plina
f. Djelomino ili potpuno ograniiti dovod vode potroaima u zoni pojave poara ili itavom naselju radi osiguranja potrebne koliine vode za gaenje
g. Koristiti vodu iz svih izvora, bez obzira kome pripadaju, bez plaanja naknade
h. Djelomino ili potpuno sruiti graevinu preko koje bi se poar mogao iriti, ako se irenje poara ne moe sprijeiti na drugi nain
i. Posluiti se tuim prometnim sredstvima radi prijevoza osoba stradalih u dogaaju u najbliu zdrastvenu ustanovu ili radi prijevoza na mjesto dogaaja
j. Iznimno narediti ili odobriti punoljetnoj osobi da obavlja pomone i manje sloene poslove tjekom vatrogasne intervencije, ako je to potrebno radi uspjenosti intervencije


12. Rukovoenje i zapovjedanje intervencijom


a. lanak 35: Zapovjednik vatrogasne intervencije odgovoran je za uspjeno voenje intervencije i uvanje poarita od ponovnog aktiviranja, te je duan sauvati tragove i predmete koji mogu posluiti za utvrivanje uzroka dogaaja
b. Zapovjed zapovjednika je konana i o njoj se ne raspravlja
c. Zapovjed zapovjednika moe se odbiti jedino ako njenim izvravanjem ugroavamo svoj ivot, ivot drugih ljudi ili materijalna dobra veih razmjera
d. Nakon intervencije, mogue je sa zapovjednikom raspraviti ili razjasniti pojedine postupke, ukazivati na propuste ili pogrene odluke. U sluaju potrebe Zapovjednitvo moe napraviti analizu intervencije, te raspraviti i analizirati pojedine postupke, zapovjedi, aktivnosti i nastup postrojbe na intervenciji
e. Zapovjed zapovjednika treba biti izriita, jasna i nedvosmislena.
f. Nastupna zapovjed na poetku intervencije sadri slijedee:
        1. to je izvor opasnosti i gdje se nalazi
        2. Koja sredstva za gaenje e se upotrijebiti i kako
        3. Koje vatrogasne cijevi, mlaznice, razdjelnice treba upotrijebiti
        4. Tko e, kojim redosljedom i kako (gdje) pristupiti izvrenju zadatka
        5. Koji su mogui izvori opasnosti i koje zatitne mjere treba poduzimati
g. Zapovjedi tjekom intervencije se u pravilu upuuju pojedincima ili grupama kako bi se intervencija uspjeno privela kraju.
h. Evakuacija ljudi iz ugroenog podruja i spreavanje panike treba se provesti prije svih drugih postupaka na intervenciji. Ukoliko to nije mogue, jer se ugoene osobe nalaze u objektu, tada zapovjednik paralelno izvodi i intervenciju i spaavanje
i. Ovisno o stanju objekta (stropovi, nosive grede, stupovi, stubita i krov) vatrogasni zapovjednik odluuje o primjeni unutarnje i/ili vanjske navale. Unutarnja navala ima prednost direktnog gaenja, a vanjska navala ima neto manju efikasnost, ali i veu sigurnost gasitelja. U skladu sa svojim iskustvom i prilikama na mjestu intervencije, a sukladno pravilima vatrogasne struke, zapovjednik zapovjeuje vrstu navale.
j. Naelno pravilo vatrogasne struke je da se sa gaenjem zapoinje na onim podrujima poara, gdje je najvea prijetnja od irenja poara ili eksplozije.
k. Pravilo iskoristivosti vode kao sredstva za gaenje: korisno upotrebljena voda na poaru je samo ona koja je isparila kod neposrednog udara na mjesto gorenja. Sva ostala voda smatra se beskorisnom. Pravilna procjena i uporaba adekvatnih mlaznica i visokog tlaka, od neposredne je vanosti za smanjenje nastale tete na objektu.
l. Aktivni nastup postrojbe podrazumjeva direktni udar na samo arite poara, ako je to mogue sukladno procjeni stanja objekta. Kad na objektu postoji mogunost od uruavanja, tada vatrogasna postrojba primjenjuje pasivan nain djelovanja, kada postrojba svojim djelovanjem titi okolne objekte, kako bi se sprijeilo irenje poara i jo vea teta.


13. Taktiki nastup vatrogasnog odjeljenja i grupe


a. Vatrogasna grupa se sastoji od dva ili tri lana i najmanja je vatrogasna formacija na intervenciji
b. Vatrogasno odjeljenje sastoji se etiri (tri u profesionalnoj postrojbi) ili vie lanova
c. Prvi navalni, drugi navalni i strojar-voza temelj su svakog vatrogasnog odjeljenja. Prvi navalni je u tom sluaju voditelj-zapovjednik grupe
d. Odjeljenje s dvije do etiri grupe obavlja sloenije radnje i tehnike intervencije
e. Odjeljenjem s dvije ili vie grupa zapovjeda zapovjednik odjeljenja
f. Vatrogasno odjeljenje sastoji se od: zapovjednika, navalne grupe, vozaa-strojara, vodne grupe i cjevne grupe, a njima se mogu pridodati grupe za kontrolu i nadzor prometa, grupe za evakuaciju...
g. Navalna grupa u pravilu je najspremnija i najopremljenija za ulazak u aktivnu zonu gaenja. Vodna grupa se obino brine za dodatnu opskrbu vodom spremnika (prikljuak na hidrant), a cjevna grupa priprema cjevnu prugu navalnoj grupi dok se oni opremaju odjelima za potpunu zatitu ili aparatima za zatitu dinih organa
h. Po potrebi, i vodna i cjevna grupa se nakon izvrenja svojih zadaa mogu prikljuiti s dodatnim mlazovima
i. Praktine vjebe grupe, odjeljena i gasnog vlaka, sastavni su dio druge nastavne pripreme i cjeline


14. Taktiki nastup veih formacijskih jedinica


a. Na veini intervencija sudjeluje vie od jednog vatrogasnog odjeljenja i vie od jednog vozila
b. Njihov taktiki nastup moe biti
        1. serijski
        2. odvojeni
        3. usporedni
        4. kombinirani


15. Serijski nastup vie odjeljenja


a. Odjeljenje iz navalnog vozila polae cijevi prema poaru i zapoinje s akcijom gaenja
b. Drugo odjeljenje se pobrine za opskrbu navalnog vozila s vodom, bilo iz svoje autocisterne, bilo iz hidranta ili vanjskog izvorita vode


16. Odvojeni nastup vie odjeljenja


a. Kod veih poara, kada je potebno okruiti poar sa vie strana, tada se primjenjuje odvojeni nastup vatrogasnih odjeljenja.
b. Takav nastup se najee provodi kod umskih poara ili poara otvorenog prostora, gaenja dugakih industrijskih postrojenja ili objekata.
c. Kod ovakvog nastupa, jedinstveno je jedino zapovjedanje, a svako odjeljenje se sa svoje strane brine o svom djelokrugu rada i opskrbi vodom


17. Usporedni nastup vie odjeljenja


a. Usporedni pristup podrazumjeva da dva ili vie odjeljenja nastupaju iz jednog izvora vode.
b. Usporedni pristup se provodi kad je potrebno zahvatiti veliku frontu poara s puno gasitelja a malo vozila.
c. Zapovjednik intervencije treba voditi brigu o protonosti i kapacitetu pumpe i izvora vode za gaenje, koja je kljuni i ograniavajui faktor za primjenu taktike usporednog gaenja


18. Kombinirani nastup vie odjeljenja


a. Na veim intervencijama provodi se i kombinirani pristup u nastupu vatrogasnih odjeljenja
b. Kombinirani pristup zahtjeva od zapovjednika veliku razinu koordinacije s gasiteljima i veliku brigu o koliinu vode i sredstava za gaenje na raspolaganju.
c. Kombiniranim pristupom je mogue daleko bre intervenciju privesti kraju
d. Osnova svih taktikih nastupa svodi se na isto:
        1. Spasi ljude
        2. Lokaliziraj poar – sprijei irenje
        3. Gasi poar od najveeg izvora plamena prema manjem – sektor po sektor
        4. Pregledaj poarite nakon gaenja, postavi deurstvo ako je potrebno
        5. Oznai opasnu zonu oko graevine, ako postoji opasnost od uruavanja
        6. Predaj objekt vlasniku, zaposlenicima, uvaru ili policiji
        7. Pospremi opremu, pokupi ljude i pripremi vozila za slijedeu intervenciju


19. Ponaanje vatrogasaca za vrijeme intervencije


a. Zapovjednik intervencije je osobno odgovoran za provoenje intervencije. U taktikom nastupu vie razliitih formacija, jedan je zapovjednik intervencije, a ostali su zapovjednici odjeljenja odgovorni za svoje odjeljenje i svoj poarni sektor
b. Dobivene zadatke izvravati najveim marom i maksimalnom panjom uz primjenu svih mjera opreza od ozljeda
c. Ne raspravljaj i ne diskutiraj sa zapovjednikom na intervenciji
d. Ako ima prijedlog, pozovi zapovjednika i kratko predloi
e. Ako odbije tvoju zamisao, pusti zapovjednika da radi svoj posao
f. Na intervenciji ne prekapaj po tuim stvarima, ne priaj s okolnim prisutnim stanovnitvom o onome to si vidio, ne naklapaj o "sigurnom uzroku poara". Vatrogasci su tu da obave svoj humani posao, a represijom i istraivanjem uzroka poara bavi se policija
g. Na pitanja novinara odgovore daje jedino zapovjednik intervencije
h. Ne uklanjaj tragove moguih uzroka poara
i. Ukoliko intervencija due traje, zapovjednik je duan pobrinuti se za opskrbu hranom i piem. Konzumiranje alkoholnih pia za vrijeme i nakon intervencije nije doputeno.
j. Ukoliko vlasnik objekta ili susjedi ele poastiti piem, ponesite pie sa sobom u spremite
k. Zabranjeno je uzimanje novaca i vrijednih poklona od vlasnika. Ukoliko se vlasnik eli oduiti lanovima Drutva, uputite ga da dobrovoljni prilog uplati na iro raun, ako to ve eli.


20. Kraj intervencije


a. Nakon to zapovjednik ustanovi da je intervencija zavrena, pregledava mjesto intervencije i odreuje deurstvo ako je potrebno
b. Objekt se predaju u pravilu vlasniku, zaposlenicima, uvaru ili policiji, da ne doe do naknadnog oteivanja ili krae na objektu
c. Tek nakon predaje objekta, naputa se mjesto intervencije


21. Posprema i kontrola opreme na mjestu intervencije


a. SVATKO posprema onu opremu koju je uzeo iz vozila i za tu opremu je odgovoran
b. Nakon pospreme, strojar i prvi navalni kontroliraju je li sva oprema vraena u vozilo


22. Povratak u spremite


a. Vie vozila se primjerenom brzinom vonje, bez uporabe svjetlosne i zvune signalizacije, istim redosljedom kao i na dolasku na poar, vraaju u spremite


23. Pranje opreme i vozila, nadopuna opreme i sredstava za gaenje, te priprema vozila za slijedeu intervenciju

24. Pisanje izvjea o intervenciji

25. Prva analiza intervencije – ako je potrebna, ako netko ima kakvih pitanja ili nedoumica


FUNKCIONALNI ZADACI (razvijanje sposobnosti vatrogasaca)
        1. Usavravanje djelovanja vatrogasnih zapovjednika na intervenciji
        2. Upoznavanje sa mjerama zatite na radu za vatrogasce na intervenciji
        3. Osposobljavanje lanova postrojbe za izvoenje razliitih taktikih nastupa
        4. Uspostava redosljeda zapovjedanja postrojbom DVD-a
ODGOJNI ZADACI (usvajanje odgojnih vrijednosti)
        1. Razvijanje sustava zapovjedanja u DVD-u
        2. Pravilno usvajanje i shvaanje vanosti zapovjedi, zapovjedanja i rukovoenja
        3. Shvaanje razlika zapovjednog sustava i demokratskog sustava drutva u kojem ivimo
        4. Razumjevanje vanosti primjene vatrogasne taktike
NASTAVNA POMAGALA: Projektor, raunalo, ploa, Power point prezentacija

VJEBOVNI DIO


NASTAVNE JEDINICE:


1. Vjeba s navalnim vozilom, 6 vatrogasaca, dva "C" mlaza, navalna se grupa oprema izolacionim aparatima
2. Vjeba s autocisternom, 3 vatrogasca, opskrba vodom navalnog vozila i jednim "C" mlazom
3. Vjeba taktikog nastupa dva odjeljenja kombiniranim nastupom i navalom


OBRAZOVNI ZADACI (stjecanje znanja):

1. Formacijski nastup dva odjeljenja

a. Navalno vozilo ATEGO sa est vatrogasaca
b. Autocisterna TAM s tri vatrogasca


2. Sustav uzbunjivanja i dolazak u spremite


a. Uzbunjivanje SMS porukama na mobitel


3. Poetna saznanja o vrsti i mjestu poara – dojava poara – pretpostavljena situacija za vjebu:


a. Poar je na "Sajmitu"
b. Uzbunu je pokrenuo deurni policajac iz 13. PP MUP-a RH
b. Kratak opis dogaaja: U nizu drvenih objekata gori sredinji objekt. Prema dojavi s mjesta nezgode, mogue je da na objektu nije iskljuena struja, da se u njoj nalazi posuda s benzinom i nekoliko plinskih boca. U zapaljenom objektu se jo uvijek nalazi vlasnik objekta, koji ne moe izai iz objekta


4. Opremanje osobnom vatrogasnom opremom


a. Opremanje osobnom opremom: ZIMSKO VRIJEME
b. Kacige su obavezne


5. Preuzimanje zapovjedanja


a. Varijanta 1. Na intervenciju se nije odazvao ni jedan lan zapovjednitva
b. Varijanta 2. Na intervenciji su tri lana zapovjednitva
c. Varijanta 3. Na intervenciji je zapovjednik DVD-a
d. Varijanta 4. Na intervenciji je zamjenik i pobonik
e. to ako doe manje od potrebnog broja ljudi, to ako doe vie ljudi?
f. Praktini ispit prije ulaska u vozilo. Potroiti i par minuta vie na razjanjenje, dok svima nije jasno preuzimanje zapovjedanja
g. Nakon ulaska u vozilo, zapovjednik vodi vjebu i zapovjeda, a vjebatelj se ukljuuje po potrebi, sugerira ako je neto potrebno, ispravlja vatrogasce u izvrenju radnji


6. Ulazak u vatrogasno vozilo i prva zapovjed u vozilu


a. Zapovjednik pita: Tko e upravljati vozilima? – odreuje vozae za svako vozilo u skladu s popisom vozaa
b. Zapovjed zapovjednika za polazak na intervenciju s dva vozila: Atego i TAM autocisterna
c. Zapovjed u vozilu: TAKTIKA NAVALE JE KOMBINIRANI NASTUP DVA ODJELJENJA. PRVO ODJELJENJE: NAVALNI 1, NAVALNI 2, VODNI 1 I VODNI 2 (zapovjednik izricanjem dunosti imenuje svakog vatrogasca). NAVALNA GRUPA SE OPREMA IZOLACIONIM APARATIMA I VRI UNUTARNJU NAVALU U OBJEKT, KREUI SE PREMA UGROENOJ OSOBI U OBJEKTU, S DVIJE "C" CIJEVI OD RAZDJELNICE S TURBOMAG MLAZNICOM. VODNA GRUPA POVLAI DVIJE "B" CIJEVI OD VOZILA DO RAZDJELNICE. ZATIM VANJSKOM NAVALOM I UPOTREBU TURBOMAG MLAZNICE TITI LIJEVU STRANU OBJEKTA OD IRENJA POARA NA TU STRANU. PRVI I DRUGI NAVALNI S NAROITIM OPREZOM TREBAJU NAPREDOVATI U DUBINU OBJEKTA TAKO DA SE NE IZLAU NEPOTREBNIM OPASNOSTIMA. U SLUAJU DA NAPREDOVANJE NIJE MOGUE, IZVJESTITE ME RADIO STANICOM NA KANALU __. IZLAZAK IZ VOZILA I NAVALA ODMAH PO DOLASKU NA MJESTO INTERVENCIJE – BEZ POSTROJAVANJA


7. Kretanje vatrogasnih formacija do mjesta intervencije


a. Vozila se kreu od vatrogasnog spremita do Sajmita u gasnom vlaku s upaljenom zvunom i svjetlosnom signalizacijom


8. Dolazak na mjesto intervencije


a. Dolaskom na sajmite, navalno vozilo se kree do sredine objekta a autocisterna se zaustavlja deset metara dalje
a. Prvo odjeljenje pristupa izvrenju primljene naredbe:
N1 uzima mlaznicu, razdjelnicu i jednu "C" cijev, N2 uzima jednu "C" cijev. N1 polae razdjelnicu na kraj razvuene "B" cijevne pruge, N2 spaja "B" cijev na razdjelnicu, izdaje zapovjed strojaru: "VODU DAJ", jedan kraj svoje "C" cijevi daje N1, staje nogom na "C" cijev da je N1 ne razvue previe i drugi kraj "C" cijevi spaja na lijevi otvor razdjelnice. Kad je razvukao prvu "C" cijev", N1 oslobaa svoju "C" cijev, jednu spojnicu daje N2 koji spaja dvije cijevi zajedno, a na drugu spojnicu spaja mlaznicu, te napravi pet koraka. Nakon spajanja, N2 uzima nerazmotani dio cijevi i baca je u luk. Zatim N2 prilazi N1 i izdaje zapovjed: "ZA PRVI MLAZ VODU DAJ"
Za to vrijeme, V1 i V2 se opremaju svaki sa po jednom "B" cijevi i odlaze do izlaznog "B" otvora na vozilu. V2 oslobaa svoju cijev, jednu spojnicu daje V1, a drugu spaja na vozilo i pri tome jednom nogom stoji na cijevi koja se razvlai, ne dozvoljavajui da V2 previe razvue cijev koja bi na prikljuku stvorila otar pregib cijevi. Nakon to je V1 razvukao prvu "B" cijev, oslobaa svoju "B" cijev, jednu spojnicu daje V2 koji je dalje razvlai do poloaja za razdjelnicu, staje nogom na cijev i spaja meusobno prvu i drugu "B" cijev. Zatim se V1 u V2 vraaju do vozila, V1 uzima mlaznicu i jednu "C" cijev, a V2 samo jednu "C" cijev. Zajedno odlaze do razdjelnice, V2 oslobaa svoju "C" cijev, jednu spojnicu daje V1, a drugu spaja na desni otvor razdjelnice. V1 razvlai prvu cijev do kraja, oslobaa svoju "C" cijev, jedan kraj daje V2 koji spaja dvije cijevi, na drugi kraj cijevi spaja mlaznicu, te napravi pet koraka. Nakon spajanja dviju cijevi, V2 uzima nerazmotani dio cijevi, izbacuje je u luk, prilazi V1 i izdaje zapovjed "ZA DRUGI MLAZ VODU DAJ"
b. Zapovjednik intervencije prilazi zapovjedniku drugog odjeljenja i izdaje mu zapovjed: NAVALNA GRUPA S DVIJE "B" CIJEVI PRIKLJUITI PUNJENJE NAVALNOG VOZILA IZ AUTOCISTERNE. NAKON TOGA, S JEDNOM B CIJEVI DO RAZDJELNICE I DVIJE "B" CIJEVI VANJSKOM NAVALOM TITITI IRENJE POARA S DESNE STRANE OBJEKTA


9. Operativni izvid mjesta intervencije


a. Nakon izdavanja zapovjedi, zapovjednik intervencije vri izvid mjesta intervencije
b. Nakon izvida, zapovjednik opsluuje razdjelnicu, a ako odjeljenje ima sedam lanova, razdjelnicu opsluuje tekli
c. Nakon izvida izdaje slijedee zapovjedi s razmakom od jedne minute:
i. Prvom odjeljenju: NAVALNA GRUPA PRODUI PRVI MLAZ ZA JEDNU "C" CIJEV. Produenje cijevi vri se na nain da lan grupe izdaje zapovjed: ZA PRVI MLAZ VODOM STOJ, odlazi po rezervnu cijev, a voa grupe razvlai drugu cijev do kraja, odspaja mlaznicu. Kad je lan grupe N2 donio rezervnu cijev, oslobaa je, jednu spojnicu predaje N1, a drugu meusobno spaja s razvuenim "C" cijevima. N1 napravi pet koraka, spaja mlaznicu na cijev, a N2 izbacuje ostatak cijevi u luk, prilazi do N1 i izdaje zapovjed ZA PRVI MLAZ VODU DAJ
ii. Prvom odjeljenju: (strojaru): VODOM STOJ, VODNA GRUPA DRUGU "B" CIJEV ZAMIJENI. V1 i V2 odlau svoj mlaz na pod, V1 odlazi do vozila i uzima rezervnu "B" cijev, a V2 raspaja B cijev od razdjelnice i B cijevi u sredini. V1 oslobaa donesenu cijev, jednu spojnucu daje V2, koji je razvlai i spaja na razdjelnicu, a drugu spojnicu V1 spaja na prethodnu "B" cijev. Zatim se zajedno vraaju na svoj mlaz. Zapovjednik zapovjeda: VODU DAJ, a zatim N2: ZA PRVI MLAZ VODU DAJ i V2: ZA DRUGI MLAZ VODU DAJ.
iii. Drugom odjeljenju: NAVALNA GRUPA PRODUI MLAZ ZA JEDNU "C" CIJEV I IZVRI UNUTARNJU NAVALU U DRUGU KUICU. Postupak produivanja je isti kao i za prvi mlaz u prvom odjeljenju...
iv. Strojaru: DIGNI RASVJETNI STUP
v. Nakon uspjeno obavljenih aktivnosti, zapovjednik zapovjeda: VODOM STOJ! POSPREMA.
vi. Svaki lan svakog odjeljenja posprema opremu redosljedom kako je donesena.
vii. Kad su svi lanovi pospremili opremu na svoje mjesto, postrojavaju se iza vozila. Tada N1 obilazi podruje intervencije i oko vatrogasnog vozila kontrolirajui pospremljenost opreme
viii. Na kraju, N1 predaje prijavak zapovjedniku: GOSPODINE ZAPOVJEDNIE, VJEBA JE IZVRENA PREMA VAOJ ZAPOVJEDI, OPREMA JE NA SVOM MJESTU (ili izvjetava zapovjednika o opremi koja nedostaje) PRIJAVAK PODNOSI (zvanje: vatrogasac,doasnik, asnik...) VATROSLAV GASI
ix. Zapovjednik mu odzdravlja, i zapovjeda: NA SVOJE MJESTO, a nakon to se je on vratio: POVRATAK U SPREMITE U VOZILIMA KAKO SMO DOLI. OTPUST.


10. Kraj vjebe:


a. Nakon to zapovjednik ustanovio da je vjeba uspjeno odraena, a postrojba je spremna za povratak, PREDAJE OBJEKT VLASNIKU, UVARU ILI POLICIJI
b. Tek nakon predaje objekta, naputa se mjesto intervencije


11. Povratak u spremite


c. Vie vozila se primjerenom brzinom vonje, bez uporabe svjetlosne i zvune signalizacije, istim redosljedom kao i na dolasku na poar, vraaju u spremite


12. Pranje opreme i vozila, nadopuna opreme i sredstava za gaenje, te priprema vozila za slijedeu intervenciju

13. Pisanje izvjea o vjebi

14. Prva analiza intervencije zajedno sa svim vatrogascima koji su prisustvovali vjebi


a. Vjebatelj iznosi svoja zapaanja, ukazuje na propuste, pohvaljuje ono to je bilo dobro, daje priliku vatrogascima za pitanja, na koja smisleno i struno odgovara
b. Vjebatelj ocjenjuje vjebu ukupnom ocjenom od 1 – 5. Ako je vjeba ocjenjena nedovoljnom ocjenom, zakazuje ponovno predavanje i ponovnu vjebu.
FUNKCIONALNI ZADACI (razvijanje sposobnosti vatrogasaca)
        1. Praktino osposobljavanje zapovjednika za intervencije
        2. Osposobljavanje lanova postrojbe za izvoenje razliitih taktikih nastupa, i razliitih zahvata na vjebi i intervenciji
        3. Osposobljavanje za razliite situacije standardiziranim postupcima
ODGOJNI ZADACI (usvajanje odgojnih vrijednosti)
        1. Razvijanje sustava zapovjedanja u DVD-u
        2. Pravilno usvajanje i shvaanje vanosti zapovjedi, zapovjedanja i rukovoenja
        3. Shvaanje vanosti vjebanja za uspjeh na intervencijama
OBNAVLJANJE ZNANJA


Vjeba se treba ponoviti najmanje tri puta godinje i pri tome vatrogasci – lanovi odjeljenja trebaju zamjeniti uloge. Cilj vjebanja je da svaki vatrogasac-lan interventne postrojbe usvoji principe i logiku izvoenja vjebe, a ne da se vatrogasci uvjebavaju samo za pojedine uloge.
NASTAVNA POMAGALA:


1. Navalno vozilo ATEGO AT-2,   Autocisterna TAM 9000lit

2. Navalno Vozilo TAM T14

Izvjetaj i slike sa ove vjebe pogledajte ovdje!

Posjeta: 7506

Komentirajte prvi

Pisanje komentara je dostupno samo registriranim korisnicima.

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.6
AkoComment © Copyright 2004 by Arthur Konze - www.mamboportal.com
All right reserved

 
« Prethodna


up      up
Na vrh

© 2018 Dobrovoljno vatrogasno društvo Jastrebarsko
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.