Naslovnica arrow Vatrogasna tehnika arrow STL Propan-butan smjesa 17 Prosinac 2017
English Croatian Czech German Russian
Glavni Izbornik
Naslovnica
O nama
Impressum
Monografija DVD-a
Vatrogasni dom
Vozila i oprema
Povijest vatrogastva
- - - - - - -
Dogaanja
Preventiva
Vatrogasni svijet
Vatrene korner
- - - - - - -
Trailica
Galerija slika
Knjiga dojmova
Web linkovi
Pitanja
Natjecanje 2006
Oglasnik test
Album
Login
Tko je online
Gostiju online: 8
Danas:304
Juer:252
Tjedan:2665
Ukupno:3110668
Prijatelji
Vatrogasni portal 
Osnovna kola Jastrebarsko 
DVD Desno Trebarjevo 
DVD Bregana 
DVD Mladost KS 
STL Propan-butan smjesa Ispis E-mail
Damir Lackovi   
Nedjelja, 11 Lipanj 2006

 

SIGURNOSNO -TEHNIKI LIST Izdanje:4/10.05

Proizvod: UKAPLJENI NAFTNI PLIN TRGOVAKA PROPAN BUTAN SMJESA

2052.022.04 sukladno s HRN ISO 11014 -1:1997.

1.IDENTIFIKACIJA PROIZVODA I PROIZVOAA
 • Naziv proizvoda: INA UNP T PB
 • Proizvoa: INA-INDUSTRIJA NAFTE,d.d.
 • Adresa: 10002 Zagreb,Av.V.Holjevca 10,p.p.555
 • Tel./faks: +385 1 64 50 000 /+385 1 64 52 050
 • Tel.za izvanredna stanja: +385 1 64 50 842 +385 1 64 51 075 +385 1 65 57 825
2.SASTAV /PODACI O SASTOJCIMA
 • Supstanca: Smjesa: X
 • Kemijski naziv supstance: Propan butan smjesa
 • Kemijski sastav smjese: (koncentracija /podruje)Najmanje 96,6 %m/m propan butan smjesa
 • CAS broj: 68476-40-4
 • EINECS broj: 270-681-9
 • EEC indeks: 649-199-00-1
 • Sastojci koji pridonose opasnosti proizvoda:Nije primjenljivo.
 • Naziv sastojka /neistoe
 • Koncentracija %
 • Znak opasnosti
 • Oznaka upozorenja
 • Oznaka obavijesti
 • CAS broj
3.IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI
 • Najvanije opasnosti i uinci proizvoda: na ljudsko zdravlje:Pospanost,glavobolja,u veim koncentracijama izaziva gušenje.Opasnost od smrzotina.
 • na okoliš:Štetno djeluje na biljni i ivotinjski svijet. fizikalno -kemijske opasnosti:Vrlo zapaljiv i eksplozivan,sa zrakom stvara eksplozivnu smjesu.
 • Posebne opasnosti:Zagušljivac,bezbojan.
 • Glavni simptomi uinaka:U manjim koncentracijama izaziva pospanost,a u veim gušenje.

4.MJERE PRVE POMOI

 • Mjere za pruanje prve pomoi: nakon udisanja:Skloniti ugroenu osobu na svjei zrak,pruiti prvu pomo i pozvati lijenika. nakon dodira s koom:Odmah isprati vodom mjesto dodira,ukloniti zagaene dijelove odjee. nakon dodira s oima:Ispirati oi vodom najmanje 15 minuta.
 • nakon gutanja:Nema.
 • Napomena za osobu koja prua prvu pomo /lijenika: U zatvorenom prostoru u veim koncentracijama izaziva gušenje.
5.MJERE ZA SUZBIJANJE POARA
 • Sredstva za gašenje poara: prikladna:Za manje poare upotrijebiti suhi prah ili CO2 (zatvoreni prostor),za vee što vei raspršeni vodeni mlaz.
 • Protupoarne mjere za posebne opasnosti:Zaustaviti dotok plina.Ukloniti sve izvore i mogunosti zapaljenja.Obavijestiti vatrogasce i policiju te pristupiti gašenju.
 • Posebne metode za gašenje poara:Kod poara u tijeku raspršenim vodenim mlazom hladiti poarište,spremnike, cisterne,zatvoriti ventile i ispuste plina.
 • Posebna oprema za zaštitu vatrogasaca:Izolacijski aparat s komprimiranim zrakom,komplet za zaštitu od isijavanja topline.
6.MJERE KOD SLUAJNOG ISPUŠTANJA
 • Osobne mjere opreza:Koristiti zaštitna sredstva,izbjegavati ugroeno podruje,postaviti se uz vjetar, zatvorene prostore izvjetriti prije ulaenja.
 • Mjere zaštite okoliša:Ukloniti sve izvore zapaljenja i iskrenja.Što prije zaustaviti propuštanje. Raspršenom vodom drati oblak plina pod kontrolom.
 • Nain išenja i sakupljanja:U sluaju nekontroliranog ispuštanja spremnika/cisterne sprijeiti daljnje izlaenje,te uz odgovarajue tehniko-sigurnosne mjere provesti pretakanje u neošteeni spremnik/cisternu.
 • Dodatna upozorenja:Kad izmjerena koncentracija plina u zraku na mjestu istjecanja padne ispod granice eksplozivnosti pristupiti intervenciji.Kako je UNP tei od zraka zadrava se due vrijeme u udubljenjima na terenu,moe se proširiti kanalizacijom i drenanim sustavom dalje od mjesta nesree i uzrokovati eksploziju i poar.
7.RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE
 • Rukovanje: mjere opreza:Ukloniti sve mogue izvore zapaljenja.Izbjegavati udisanje,te dodir s koom i oima.Pretakati na pretakalištima ureenim po odgovarajuim propisima.Posebno voditi brigu o spojnim mjestima da se sprijei mogue ispuštanje.
 • napuci za sigurno rukovanje:Pretakanje provoditi na otvorenom prostoru sa potpuno ispravnom propisanom opremom.
 • Skladištenje:
 • Tehnike mjere i uvjeti skladištenja:
 • prikladni:Zatvorene posude pod tlakom izraene i opremljene prema posebnim propisima. izbjegavati:Sve ostalo.
 • Ambalani materijali: preporueni:Svi propisani za tu namjenu.
 • neprikladni:Svi ostali.
8.NADZOR NAD IZLOENOŠU /OSOBNA ZAŠTITA
 • Tehnike mjere za smanjenje izloenosti:Obavezno koristiti antistatiku odjeu koja sadri antistatika vlakna,a obua treba biti elektrostatiki provodljiva.
 • Parametri nadzora:Vidi toku 7.
 • Najvea dopuštena koncentracija (MDK)Naziv opasne tvari [ppm ] [mg/m 3 ]
 • Biološke granine vrijednosti propan n-butan i-butan 1000 800 1000 1800 1900 2350 Nema podataka Nema podataka Nema podataka
 • Osobna zaštitna sredstva :
 • za zaštitu dišnih puteva:Zaštitna maska s A-filtrom (krae zadravanje)i izolacijski aparat s komprimiranim zrakom (due zadravanje).
 • za zaštitu ruku:Zaštitne rukavice.
 • za zaštitu oiju:Zaštitne naoale.
 • za zaštitu koe i tijela:Zaštitna odjea i obua.
 • Posebne higijenske mjere i mjere opreza:Obavezno koristiti zaštitnu odjeu i obuu,kontaminiranu odjeu skinuti.Redovito kontrolirati i odravati ureaje s tekuom vodom.
9.FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA
 • Stanje:plin Boja:bezbojan
 • Miris:intenzivan
 • Metoda:
 • pH vrijednost:Neutralan Toka vrenja /podruje vrenja,°C literatura -25 kod 1 bar Temperatura samozapaljenja,°C ASTM E 659 470 Granice eksplozivnosti,%v/v literatura 1,4 – 9,5 %% Tlak para (40 0 C ),kPa,najviše HRN EN ISO 8973 1430 Gustoa (15 °C),kg/m 3 HRN EN ISO 3993 530 -570 Topljivost (otapalo),%v/v,najviše Slabo topiv u vodi
10.STABILNOST I REAKTIVNOST
 • Stabilnost:Stabilan.
 • Uvjeti koje treba izbjegavati:Izbjegavati dodir sa zrakom,jakim oksidansima,te povišenu temperaturu.
 • Materijali koje treba izbjegavati:Jake oksidanse.
 • Opasni proizvodi raspada:Nema.
 • Namjena proizvoda:Energent,sirovina u kemijskoj industriji.
 • Ne smije se upotrebljavati za:Druge namjene.
11.PODACI O TOKSINOSTI
 • Akutno trovanje:Nema podataka.
 • Lokalni uinci: nadraaj koe Da. nadraaj oiju Da. osjetljivost koe Da.
 • Uinak izlaganja:Zagušljivac,izaziva glavobolju i pospanost.
12.EKOLOŠKI PODACI
 • Uinci proizvoda na okoliš: na zrak:Sa zrakom stvara eksplozivnu smjesu.
 • na tlo:Ako prodre u tlo štetno djeluje na biljni i ivotinjski svijet.
 • Ekotoksinost: za vodene organizme:Da.
 • za organizme u tlu:Da.
 • za biljke i kopnene ivotinje:Da.
13.POSTUPANJE S OTPADOM Postupanje s otpadom:
 • ostaci od proizvoda:Vratiti proizvoau (vidi toku 6.).
 • oneišena ambalaa:Nije primjenljivo
 • Vaei mjesni propisi:Zakon o otpadu NN 178/04,Pravilnik o vrstama otpada NN 27/96,Pravilnik o ambalai i ambalanom otpadu NN 97/05,Uredba o uvjetima za postupanje s opasnim otpadom NN 32/98.
14.PODACI O PRIJEVOZU
 • Klasifikacijske oznake za prijevoz: cestovni (ADR):klasa:2,
 • klasifikacijski kod:2F
 • eljezniki (RID):klasa:2,
 • klasifikacijski kod:2F
 • UN klasifikacijski broj:1965
 • Dodatni propisi: Listica: 2.1
15.PODACI O PROPISIMA
 • Primjenjivi propisi:DIR 67/548/EEC,1999/45/EC i njima slijedne direktive.
 • Podaci o opasnosti i mjerama sigurnosti: znak opasnosti:23 F+
 • oznaka upozorenja R :R 13 Vrlo lako zapaljiv ukapljeni plin oznaka obavijesti S :S 9 uvati spremnike na dobro provjetrenom mjestu S 16 uvati odvojeno od izvora paljenja,zabranjeno pušenje S 36/37/39 Nositi odgovarajuu zaštitnu odjeu,rukavice i zaštitna sredstva za oi/lice
16.OSTALI PODACI
 • STL je sastavljen na temelju postojeih spoznaja.
 • Proizvod je opisan na osnovu njegovih podataka o sigurnosti.
 • Upotreba proizvoda u drugaije svrhe od navedenih u STL-u moe izazvati opasnosti koje u ovom listu nisu opisane.
 • Izmjene:U izdanju 4,u odnosu na izdanje 3,unesene su sljedee izmjene: -novi obrazac STL-a; -izmjene u tokama 1,5,6,7,8,9,12,13 i 15.

Posjeta: 8897

Komentari (1)
1. 29-08-2006 03:07
 
STL
Potovanje, cijenim Va napor to ste objavili STL od ove smjese, te bih elio napomenuti da je jako teko doi do odreenih STL odreenih tvari i materija te bih elio da nastavite objavljivati STL i od drugih materija i tvari... 
 
S potovanjem  
 
Robertjavascript:ac_smilie(':)') 
javascript:ac_smilie(':)')
Gost
 
Ova email adresa je zatiena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuili Javascript

Pisanje komentara je dostupno samo registriranim korisnicima.

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.6
AkoComment © Copyright 2004 by Arthur Konze - www.mamboportal.com
All right reserved

 
« Prethodna   Sljedea »


up      up
Na vrh

© 2017 Dobrovoljno vatrogasno društvo Jastrebarsko
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.