Naslovnica arrow Vatrogasna tehnika arrow STL Propan-butan smjesa 19 Listopad 2018
English Croatian Czech German Russian
Glavni Izbornik
Naslovnica
O nama
Impressum
Monografija DVD-a
Vatrogasni dom
Vozila i oprema
Povijest vatrogastva
- - - - - - -
Događanja
Preventiva
Vatrogasni svijet
Vatrene korner
- - - - - - -
Tražilica
Galerija slika
Knjiga dojmova
Web linkovi
Pitanja
Natjecanje 2006
Oglasnik test
Album
Login
Tko je online
Gostiju online: 1
Danas:1831
Jučer:4441
Tjedan:19784
Ukupno:1225302
Prijatelji
Vatrogasni portal 
Osnovna škola Jastrebarsko 
DVD Desno Trebarjevo 
DVD Bregana 
DVD Mladost KS 
STL Propan-butan smjesa Ispis E-mail
Damir Lacković   
Nedjelja, 11 Lipanj 2006

 

SIGURNOSNO -TEHNIČKI LIST Izdanje:4/10.05

Proizvod: UKAPLJENI NAFTNI PLIN TRGOVAČKA PROPAN BUTAN SMJESA

2052.022.04 sukladno s HRN ISO 11014 -1:1997.

1.IDENTIFIKACIJA PROIZVODA I PROIZVOĐAČA
 • Naziv proizvoda: INA UNP T PB
 • Proizvođač: INA-INDUSTRIJA NAFTE,d.d.
 • Adresa: 10002 Zagreb,Av.V.Holjevca 10,p.p.555
 • Tel./faks: +385 1 64 50 000 /+385 1 64 52 050
 • Tel.za izvanredna stanja: +385 1 64 50 842 +385 1 64 51 075 +385 1 65 57 825
2.SASTAV /PODACI O SASTOJCIMA
 • Supstanca: Smjesa: X
 • Kemijski naziv supstance: Propan butan smjesa
 • Kemijski sastav smjese: (koncentracija /područje)Najmanje 96,6 %m/m propan butan smjesa
 • CAS broj: 68476-40-4
 • EINECS broj: 270-681-9
 • EEC indeks: 649-199-00-1
 • Sastojci koji pridonose opasnosti proizvoda:Nije primjenljivo.
 • Naziv sastojka /nečistoće
 • Koncentracija %
 • Znak opasnosti
 • Oznaka upozorenja
 • Oznaka obavijesti
 • CAS broj
3.IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI
 • Najvažnije opasnosti i učinci proizvoda: na ljudsko zdravlje:Pospanost,glavobolja,u većim koncentracijama izaziva gušenje.Opasnost od smrzotina.
 • na okoliš:Štetno djeluje na biljni i životinjski svijet. fizikalno -kemijske opasnosti:Vrlo zapaljiv i eksplozivan,sa zrakom stvara eksplozivnu smjesu.
 • Posebne opasnosti:Zagušljivac,bezbojan.
 • Glavni simptomi učinaka:U manjim koncentracijama izaziva pospanost,a u većim gušenje.

4.MJERE PRVE POMOĆI

 • Mjere za pružanje prve pomoći: nakon udisanja:Skloniti ugroženu osobu na svježi zrak,pružiti prvu pomoć i pozvati liječnika. nakon dodira s kožom:Odmah isprati vodom mjesto dodira,ukloniti zagađene dijelove odjeće. nakon dodira s očima:Ispirati oči vodom najmanje 15 minuta.
 • nakon gutanja:Nema.
 • Napomena za osobu koja pruža prvu pomoć /liječnika: U zatvorenom prostoru u većim koncentracijama izaziva gušenje.
5.MJERE ZA SUZBIJANJE POŽARA
 • Sredstva za gašenje požara: prikladna:Za manje požare upotrijebiti suhi prah ili CO2 (zatvoreni prostor),za veće što veći raspršeni vodeni mlaz.
 • Protupožarne mjere za posebne opasnosti:Zaustaviti dotok plina.Ukloniti sve izvore i mogućnosti zapaljenja.Obavijestiti vatrogasce i policiju te pristupiti gašenju.
 • Posebne metode za gašenje požara:Kod požara u tijeku raspršenim vodenim mlazom hladiti požarište,spremnike, cisterne,zatvoriti ventile i ispuste plina.
 • Posebna oprema za zaštitu vatrogasaca:Izolacijski aparat s komprimiranim zrakom,komplet za zaštitu od isijavanja topline.
6.MJERE KOD SLUČAJNOG ISPUŠTANJA
 • Osobne mjere opreza:Koristiti zaštitna sredstva,izbjegavati ugroženo područje,postaviti se uz vjetar, zatvorene prostore izvjetriti prije ulaženja.
 • Mjere zaštite okoliša:Ukloniti sve izvore zapaljenja i iskrenja.Što prije zaustaviti propuštanje. Raspršenom vodom držati oblak plina pod kontrolom.
 • Način čišćenja i sakupljanja:U slučaju nekontroliranog ispuštanja spremnika/cisterne spriječiti daljnje izlaženje,te uz odgovarajuće tehničko-sigurnosne mjere provesti pretakanje u neoštećeni spremnik/cisternu.
 • Dodatna upozorenja:Kad izmjerena koncentracija plina u zraku na mjestu istjecanja padne ispod granice eksplozivnosti pristupiti intervenciji.Kako je UNP teži od zraka zadržava se duže vrijeme u udubljenjima na terenu,može se proširiti kanalizacijom i drenažnim sustavom dalje od mjesta nesreće i uzrokovati eksploziju i požar.
7.RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE
 • Rukovanje: mjere opreza:Ukloniti sve moguće izvore zapaljenja.Izbjegavati udisanje,te dodir s kožom i očima.Pretakati na pretakalištima uređenim po odgovarajućim propisima.Posebno voditi brigu o spojnim mjestima da se spriječi moguće ispuštanje.
 • napuci za sigurno rukovanje:Pretakanje provoditi na otvorenom prostoru sa potpuno ispravnom propisanom opremom.
 • Skladištenje:
 • Tehničke mjere i uvjeti skladištenja:
 • prikladni:Zatvorene posude pod tlakom izrađene i opremljene prema posebnim propisima. izbjegavati:Sve ostalo.
 • Ambalažni materijali: preporučeni:Svi propisani za tu namjenu.
 • neprikladni:Svi ostali.
8.NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU /OSOBNA ZAŠTITA
 • Tehničke mjere za smanjenje izloženosti:Obavezno koristiti antistatičku odjeću koja sadrži antistatička vlakna,a obuća treba biti elektrostatički provodljiva.
 • Parametri nadzora:Vidi točku 7.
 • Najveća dopuštena koncentracija (MDK)Naziv opasne tvari [ppm ] [mg/m 3 ]
 • Biološke granične vrijednosti propan n-butan i-butan 1000 800 1000 1800 1900 2350 Nema podataka Nema podataka Nema podataka
 • Osobna zaštitna sredstva :
 • za zaštitu dišnih puteva:Zaštitna maska s A-filtrom (kraće zadržavanje)i izolacijski aparat s komprimiranim zrakom (duže zadržavanje).
 • za zaštitu ruku:Zaštitne rukavice.
 • za zaštitu očiju:Zaštitne naočale.
 • za zaštitu kože i tijela:Zaštitna odjeća i obuća.
 • Posebne higijenske mjere i mjere opreza:Obavezno koristiti zaštitnu odjeću i obuću,kontaminiranu odjeću skinuti.Redovito kontrolirati i održavati uređaje s tekućom vodom.
9.FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA
 • Stanje:plin Boja:bezbojan
 • Miris:intenzivan
 • Metoda:
 • pH vrijednost:Neutralan Točka vrenja /područje vrenja,°C literatura -25 kod 1 bar Temperatura samozapaljenja,°C ASTM E 659 470 Granice eksplozivnosti,%v/v literatura 1,4 – 9,5 %% Tlak para (40 0 C ),kPa,najviše HRN EN ISO 8973 1430 Gustoća (15 °C),kg/m 3 HRN EN ISO 3993 530 -570 Topljivost (otapalo),%v/v,najviše Slabo topiv u vodi
10.STABILNOST I REAKTIVNOST
 • Stabilnost:Stabilan.
 • Uvjeti koje treba izbjegavati:Izbjegavati dodir sa zrakom,jakim oksidansima,te povišenu temperaturu.
 • Materijali koje treba izbjegavati:Jake oksidanse.
 • Opasni proizvodi raspada:Nema.
 • Namjena proizvoda:Energent,sirovina u kemijskoj industriji.
 • Ne smije se upotrebljavati za:Druge namjene.
11.PODACI O TOKSIČNOSTI
 • Akutno trovanje:Nema podataka.
 • Lokalni učinci: nadražaj kože Da. nadražaj očiju Da. osjetljivost kože Da.
 • Učinak izlaganja:Zagušljivac,izaziva glavobolju i pospanost.
12.EKOLOŠKI PODACI
 • Učinci proizvoda na okoliš: na zrak:Sa zrakom stvara eksplozivnu smjesu.
 • na tlo:Ako prodre u tlo štetno djeluje na biljni i životinjski svijet.
 • Ekotoksičnost: za vodene organizme:Da.
 • za organizme u tlu:Da.
 • za biljke i kopnene životinje:Da.
13.POSTUPANJE S OTPADOM Postupanje s otpadom:
 • ostaci od proizvoda:Vratiti proizvođaču (vidi točku 6.).
 • onečišćena ambalaža:Nije primjenljivo
 • Važeći mjesni propisi:Zakon o otpadu NN 178/04,Pravilnik o vrstama otpada NN 27/96,Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu NN 97/05,Uredba o uvjetima za postupanje s opasnim otpadom NN 32/98.
14.PODACI O PRIJEVOZU
 • Klasifikacijske oznake za prijevoz: cestovni (ADR):klasa:2,
 • klasifikacijski kod:2F
 • željeznički (RID):klasa:2,
 • klasifikacijski kod:2F
 • UN klasifikacijski broj:1965
 • Dodatni propisi: Listica: 2.1
15.PODACI O PROPISIMA
 • Primjenjivi propisi:DIR 67/548/EEC,1999/45/EC i njima slijedne direktive.
 • Podaci o opasnosti i mjerama sigurnosti: znak opasnosti:23 F+
 • oznaka upozorenja R :R 13 Vrlo lako zapaljiv ukapljeni plin oznaka obavijesti S :S 9 Čuvati spremnike na dobro provjetrenom mjestu S 16 Čuvati odvojeno od izvora paljenja,zabranjeno pušenje S 36/37/39 Nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću,rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice
16.OSTALI PODACI
 • STL je sastavljen na temelju postojećih spoznaja.
 • Proizvod je opisan na osnovu njegovih podataka o sigurnosti.
 • Upotreba proizvoda u drugačije svrhe od navedenih u STL-u može izazvati opasnosti koje u ovom listu nisu opisane.
 • Izmjene:U izdanju 4,u odnosu na izdanje 3,unesene su sljedeće izmjene: -novi obrazac STL-a; -izmjene u točkama 1,5,6,7,8,9,12,13 i 15.

Posjeta: 9652

Komentari (1)
1. 29-08-2006 03:07
 
STL
Poštovanje, cijenim Vaš napor što ste objavili STL od ove smjese, te bih želio napomenuti da je jako teško doći do određenih STL određenih tvari i materija te bih želio da nastavite objavljivati STL i od drugih materija i tvari... 
 
S poštovanjem  
 
Robertjavascript:ac_smilie(':)') 
javascript:ac_smilie(':)')
Gost
 
Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript

Pisanje komentara je dostupno samo registriranim korisnicima.

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.6
AkoComment © Copyright 2004 by Arthur Konze - www.mamboportal.com
All right reserved

 
« Prethodna   Sljedeća »


up      up
Na vrh

© 2018 Dobrovoljno vatrogasno društvo Jastrebarsko
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.